Cele programu

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz w działanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. Transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

obrazek

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Korzyści dla uczestników projektów

* zdobywanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego za granicą;

* poznawanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach;

* nauka jezyków obcych, szczególnie słownictwa specjalistycznego;

* zwiększanie elastyczności i mobilności;

* zwiększanie tolerancji i otwartości na inne kultury;

* zwiększanie motywacji do dalszego kształcenia;

* zwiększanie pewności siebie;

* zwiększanie szans na rynku pracy.